Skip to main content

Aanwijzingsbesluiten: over financiële uitvoerbaarheid

 In de uitspraak van de AbRvS van 28 januari 2015, nrs. 201400895/1/R2 en 201401359/1/R2 zijn de Aanwijzingsbesluiten voor het gebied “Weerribben” aan de orde. De gemeente keert zich ertegen dat in de besluiten staat opgenomen dat bestuursorganen bestaande plannen zo nodig aanpassen aan de Natura 2000-doelstellingen. Naar het oordeel van de gemeente leidt dit tot planschade en is de economische uitvoerbaarheid van beide besluiten ten onrechte niet aangetoond. De Afdeling verwijst eerst naar artikel 31, eerste lid, van de Nbw 1998 dat een regeling bevat voor vergoeding van schade die belanghebbenden lijden of zullen lijden als gevolg van de aanwijzingsbesluiten. Met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid oordeelt de Afdeling dat in de beheerplannen pas concreet inzicht wordt gegeven in de aard en omvang van de te treffen maatregelen. Om die reden hoeft in de fase van de vaststelling van de aanwijzingsbesluiten de financiële dekking van de te treffen maatregelen nog niet vast te staan. De Afdeling verwijst nog naar de uitspraak 13 juli 2011, nr. 200908107/1/R2 waaruit reeds was geoordeeld dat een aanwijzingsbesluit geen financiële paragraaf hoeft te bevatten. Verder beroept een agrariër zich in deze zaak op het beleid “Haalbaar en betaalbaar”. Als gevolg van de aanwijzingsbesluiten is het voortbestaan van zijn bedrijf onzeker en zal bedrijfsverplaatsing aan de orde kunnen zijn. De Afdeling wijst naar de uitspraak van 2 juli 2014, nr. 201305234/1/R2 waaruit blijkt dat dit beleid ziet op de meest efficiënte aanwending van financiële middelen om een gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau te bereiken. Uit de Nota van toelichting bij het aanwijzingsbesluit of het Natura 2000 doelendocument blijkt, naar het oordeel van de Afdeling, niet dat dit beleid mede strekt tot zekerstelling van de benodigde financiële middelen voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Ook dit betoog treft geen doel. Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan.