Skip to main content

Wetsvoorstel PAS aanvaard door Eerste Kamer

Afgelopen dinsdag 7 oktober heeft de Eerste Kamer met het wetsvoorstel “Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (TK 2012-2013, 33 669, nr. A) (zijnde de PAS) ingestemd. Het doel van de PAS (programmatische aanpak stikstof) is tweeledig. Enerzijds wordt beoogd om meer economische ontwikkeling mogelijk te maken. Anderzijds wordt beoogd om de doelen voor de Natura 2000-gebieden te realiseren.


tags: