Skip to main content

Voldoen aan normen en aanvaardbaar woon- en leefklimaat

29 oktober 2017

AbRvS 25 oktober 2017, ECLI:RVS:2017:2779. Op 21 april 2016 heeft de raad van de gemeente Someren het bestemmingsplan “[locatie 1] en [locatie 2]” vastgesteld. Met het plan wordt onder meer beoogd een regeling te treffen voor een camping en uitbreiding daarvan op het perceel [locatie 1], tot een recreatie-terrein met maximaal 40 standplaatsen. Tevens wordt in het plan het gebruik van de woning aan de [locatie 2] als burgerwoning mogelijk gemaakt. [appellant], die een gemengd agrarisch bedrijf tevens hondenfokkerij heeft aan de [locatie 3], kan zich niet verenigen met het plan. Hij heeft onder andere aan-gevoerd dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening had moeten wor-den onderzocht of bij de camping geen geurhinder en geluidoverlast zal wor-den ondervonden van zijn agrarische bedrijf ten gevolge van het bedrijfsmatig houden van respectievelijk vee en honden. In het geval de voor veehouderijen toepasselijke individuele norm niet wordt overschreden, kan er niet zonder meer van worden uitgegaan dat ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd, aldus de Afdeling. Inzichtelijk moet zijn dat de toegestane milieubelasting in overeen-stemming is met de uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aan-vaardbare inrichting van het gebied. Dat is niet gebeurd. Gelet daarop heeft de raad niet afdoende inzichtelijk gemaakt dat ter plaatse van de camping een aanvaardbaar verblijfsklimaat kan worden gerealiseerd. De Afdeling past de bestuurlijke lus toe en draagt de raad op als alsnog te onderzoeken of ter plaatse van de camping, mede in het licht van cumulatieve effecten van de geurbelasting van de in de omgeving daarvan gelegen veehouderijen, een aanvaardbaar verblijfsklimaat kan worden gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob