Skip to main content

Vervallenverklaring eerdere rechterlijke uitspraak?

In 2014 verklaarde de AbRvS een beroep tegen het bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012 gegrond voor zover het betrof de aanduiding “recreatiewoning” ter plaatse van 35 recreatieobjecten. Die objecten lagen in de EHS en waren in het voorheen geldende bestemmingsplan niet als zodanig bestemd. De gemeenteraad had tijdens de zitting toegelicht dat voor die recreatiewoningen ook nooit bouwvergunning was verleend.

Nu wordt de AbRvS geconfronteerd met een verzoek tot het (buitenwettelijk) vervallen laten verklaren van haar eerdere uitspraak. Er blijken deels wél bouwvergunningen voorhanden te zijn. In haar uitspraak van 25 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3598, overweegt de Afdeling dat de eerdere toelichting van de gemeenteraad in elk geval deels onjuist is. Toch ziet de Afdeling geen aanleiding om tot het buitenwettelijke middel van vervallenverklaring van haar eerdere uitspraak over te gaan, een mogelijkheid die blijkbaar bestaat. In dit geval is er inmiddels een nieuw bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Daarin is een deel van de recreatiewoningen opnieuw als zodanig bestemd en is voor het overige deel een uitsterfregeling opgenomen. “Tegen de vaststelling van dit plan kan beroep worden ingesteld. In het kader van die procedure kan aan de orde worden gesteld of en, zo ja, welk recht kan worden ontleend aan verleende bouwvergunningen voor de recreatiewoningen,” aldus de Afdeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob