Skip to main content

Valt een zonnepark onder een nutsvoorziening?

Het college van B&W van Goirle heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark, daarvoor is een afwijking van het bestemmingsplan verleend. In de uitspraak AbRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3624, staat de vraag ter discussie of het college een vvgb had moeten vragen aan de gemeenteraad. De raad heeft categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geen vvgb is vereist. Daaronder vallen onder meer nutsvoorzieningen. Dus komt de vraag op of een zonnepark als een nutsvoorziening als bedoeld in dit besluit kan worden aangemerkt. In het raadsbesluit en -voorstel is geen definitie van een ‘nutsvoorziening’ opgenomen. Om die reden wordt aangesloten van de definitie van Van Dale. Daarin staat als definitie: “Voorziening (zoals gas, water, elektriciteit, telefoon)”.

Volgens zowel de rechtbank als de Afdeling kan het zonnepark niet kan worden aangemerkt als een nutsvoorziening in de hiervoor bedoelde zin. Het zonnepark opgewekte energie door middel van een aansluiting op een station van Enexis geleverd aan het net. Ter plaatse van en door het zonnepark wordt daarom geen elektriciteitsvoorziening geleverd, zoals bedoeld in de bovenvermelde definitie. Volgens de Afdeling heeft rechtbank de definitie zo mogen uitleggen dat de term nutsvoorziening is voorbehouden aan een voorziening, geleverd door een nutsbedrijf, waarmee burgers en bedrijven worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat is een zonnepark niet. De rechtbank heeft terecht in de technische ontwikkelingen in de methoden waarmee de energie wordt opgewekt, geen aanleiding gezien voor een andere invulling van dit begrip. Een zonnepark is in feite één stap voor de nutsvoorziening en is dus niet zelf de nutsvoorziening.

Gelet op het feit dat het Van Dale groot woordenboek ook wordt gebruikt bij de uitleg van bestemmingsplannen, kan deze uitspraak ook gevolgen hebben voor andere projecten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike