Skip to main content

Tussenuitspraak, niet tijdig verzoek voldaan: oplossing

De uitspraak van de AbRvS van 2 september 2015, nr. 201405559/2/R1 over de Sixhaven is geselecteerd omdat daarin twee interessante procedurele aspecten aan de orde komen.

Allereerst heeft de deelraad van het stadsdeel Noord niet tijdig voldaan aan de opdracht in een tussenuitspraak van de Afdeling, AbRvS 5 februari 2015, nr. 201405559/1/R1. De deelraad heeft verzocht om uitstel van de in de tussenuitspraak opgenomen termijn. Daarmee neemt de deelraad een risico dat zich in dit geval verwezenlijkt. De Afdeling wijst het verzoek om verlenging van de termijn af en doet uitspraak. Nu de eerder gesignaleerde fouten niet zijn hersteld, is het beroep alsnog gegrond en worden delen van het bestemmingsplan vernietigd.

De tweede belangrijke overweging gaat over de gevolgen van de vernietiging. De deelraad heeft tijdens de zitting aan de Afdeling gemeld dat het vorige planologische regime was opgenomen in een uitwerkingsplan. De Afdeling verwijst naar de uitspraak AbRvS 10 maart 2010, nr. 200907266/1/H1 en meldt nog eens dat uitbreidingsplannen per 1 juli 2013 hun werking hebben verloren. Om te voorkomen dat na de vernietiging van de plandelen geen planologisch regime meer geldt, ziet de Afdeling aanleiding om ambtshalve, met toepassing van artikel 8:72, vijfde lid, van de Awb bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat het Uitbreidingsplan ter plaatse geldt tot de inwerkingtreding van het nieuw vast te stellen bestemmingsplan.

Deze praktische oplossing is ook in andere uitspraken toegepast, maar blijft bijzonder.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike