Skip to main content

Ten onrechte geen onderzoek effecten stikstof

In de uitspraak van de AbRvS van 17 december 2014, nr. 201400166/1/R2 is een Nbw vergunning aan de orde die is verleend voor de uitbreiding en natuurgerichte eindinrichting van de zandwinplas “Put van Wijck” in de Randwijkse Buitenwaarden.

In de Natuurtoets is een onderscheid gemaakt tussen effecten voor het Natura 200-gebied in de uitvoeringsfase en de effecten op lange termijn als gevolg van de eindinrichting, het beheer en het gebruik. Effecten tijdens de uitvoeringsfase bestaan uit verstoringseffecten door werkzaamheden via geluid, licht en bewegingen. Appellanten bestrijden de juistheid van het gedane onderzoek.

Het gaat mis omdat de gevolgen van mogelijke stikstofdepositie ten onrechte niet zijn geoordeeld. Ook is niet gekeken naar mogelijke effecten voor andere Natura-2000 gebieden in Gelderland dan het Natura 2000-gebied  Uiterwaarden Neder-Rijn.  De Afdeling vernietigt de Nbw vergunning en draagt aan GS Gelderland op om een nieuw besluit te nemen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan.