Skip to main content

Spuitzones: rapport PRI 2015 geen deugdelijke onderlegger voor onderzoeken

8 januari 2021

Het bestemmingsplan Broedershof maakt de bouw van 50 woningen mogelijk in de gemeente Neder-Betuwe. In de uitspraak van de Afdeling van 16 december 2020 (ECLI:NL:RBLIM:2020:3018) wordt onder meer aandacht besteed aan de gehanteerde spuitzones. De Afdeling herhaalt het oordeel dat in zijn algemeenheid een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agarische bedrijvigheid waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt niet onredelijk wordt geacht. Het is bovendien mogelijk deze afstand te verkleinen, mits dit wordt gemotiveerd met op de locatie toegesneden onderzoek. Verwezen wordt naar de uitspraak van 30 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:855) (Houten).

Dat onderzoek is in dit geval nodig nu niet wordt voldaan aan de afstand van 50 meter. In het door de raad verrichtte onderzoek (Notitie Spuitzones en het Spuitzone-onderzoek) volgt dat dit onderzoek is gebaseerd op het rapport PRI 2015. De Afdeling oordeelt dat het rapport PRI 2015 geen deugdelijke grondslag vormt voor locatiespecifiek onderzoek. Naar het oordeel van de Afdeling – waarbij wordt verwezen naar een wetenschappelijke publicatie die ook in de uitspraak van 6 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1741) (Wychen) aan de orde is geweest – bestaan er nog significante lacunes in de kennis over drift van gewasbeschermingsmiddelen. Nu beide onderzoeken zijn gebaseerd op het rapport PRI 2015 kunnen deze geen rechtvaardiging vormen voor de neerwaartse afwijking van 50 meter eis.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco