Skip to main content

Raad mag niet zelf toetsen aan NNB-herbegrenzingsvoorschriften uit provinciale verordening

5 februari 2021

Voorzieningenrechter AbRvS 4 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:233. De raad van de gemeente Vught heeft het bestemmingsplan “De Braacken van Mariënhof” vastgesteld.
Verzoeker om een voorlopige voorziening heeft aangevoerd dat de herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) ter plaatse van de tuinen bij de drie meest oostelijke woningen uitsluitend is ingegeven door winstoogmerk van de ontwikkelaar en niet door algemeen belang.

Op 31 augustus 2020 hebben GS Noord-Brabant ten behoeve van het plan het NNB herbegrensd. Hierbij zijn onder meer de tuinen van de drie meest oostelijke woningen buiten het NNB gebracht, omdat een tuinbestemming binnen het NNB strijdt met de uitgangspunten van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) van ontwikkeling en bescherming van natuur. GS hebben daarbij toepassing gegeven aan de mogelijkheid van herbegrenzing bij kleinschalige ingrepen in artikel 3.21 IOV.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (ECLI:NL:RVS:2016:1060), kan een besluit van de raad tot vaststelling van een plan niet aan provinciale voorschriften – in dit geval in de IOV – over herbegrenzing worden getoetst. Als de Afdeling echter naar aanleiding van de beroepsgronden tegen het bestemmingsplan tot het oordeel komt dat het herbegrenzingsbesluit in strijd is met de voorschriften van de IOV, betekent dit dat de raad bij de vaststelling van het plan niet van het herbegrenzingsbesluit had mogen uitgaan. De voorzieningenrechter ziet echter in hetgeen verzoeker heeft gesteld over de motieven voor het herbegrenzingsbesluit geen aanleiding voor het oordeel dat het herbegrenzingsbesluit in strijd is met de IOV.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob