Skip to main content

Planschade: Voorzienbaarheid en lang tijdsverloop

Een eigenaar van een woning heeft het college van B&W van de gemeente Heeze-Leende verzocht om een tegemoetkoming in de planschade te verstrekken vanwege het bestemmingsplan De Bulders. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van een nieuwe woonwijk met maximaal 350 woningen en een randweg nabij de woning van deze eigenaar. Het college wijst het planschadeverzoek af, omdat de schadeoorzaak voorzienbaar zou zijn. In het bestemmingsplan Buitengebied uit 1982 is aan dit gebied namelijk de bestemming Agrarisch gebied/toekomstige dorpsuitbreiding toegekend.

Zowel de rechtbank als de Afdeling volgen dit standpunt van het college niet. Appellant heeft zijn woning in 2004 gekocht, dus 22 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied uit 1982. Bovendien hebben gedeputeerde staten goedkeuring onthouden aan dit onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied omdat de voorziene woningbouw niet binnen de toenmalige planperiode van tien jaar zou kunnen worden gerealiseerd. Volgens de Afdeling kan van een redelijk denkend en handelend koper niet worden verwacht dat hij langer dan tien jaar na het onthouden van goedkeuring nog rekening houdt met de kans dat de planologische situatie toch nog in ongunstige zin zal veranderen. De schadeoorzaak was dus niet voorzienbaar. AbRvS 11 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1349

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke