Skip to main content

Planschade: kosten deskundige bijstand

Als het college van B&W een tegemoetkoming in de planschade toekent dan vergoedt het op grond van artikel 6.5 onder a van de Wro tevens de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand. Het is vaste rechtspraak dat daaronder niet wordt verstaan de kosten die de aanvrager in verband met de indiening van de aanvraag heeft gemaakt. In de uitspraak van 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:135 gaat de AbRvS nader in op de periode, waarover de kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De AbRvS overweegt dat voor vergoeding in aanmerking komen de kosten die de aanvrager maakt vanaf het moment dat de door het college ingeschakelde deskundige een conceptadvies dan wel advies over de aanvraag aan het college heeft uitgebracht tot het moment dat het college op de aanvraag een besluit heeft genomen waartegen rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld. Daarbij is niet van belang of het commentaar van de aanvrager heeft geleid tot aanpassing van het advies.

In de onderhavige zaak had de aanvrager twee facturen van zijn deskundige overgelegd; voor een deel zagen de facturen op werkzaamheden, die dateerden uit de periode van na het primaire besluit. Deze kosten komen volgens de AbRvS niet voor vergoeding in aanmerking.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke