Skip to main content

Persoonsgebonden overgangsrecht per geval motiveren

19 maart 2021

AbRvS 17 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:576. De raad van de gemeente Hoeksche Waard heeft bij besluit van 24 september 2019 het bestemmingsplan “Camping de Kreek” vastgesteld. Het plan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor de camping de Kreek. In het bestemmingsplan is voor tien bewoners een persoonsgebonden overgangsregeling getroffen.

Appellante is exploitante van de camping en verzet zich tegen de in het plan opgenomen persoonsgebonden overgangsregeling. Zij vreest dat de bewoners van de camping als gevolg van deze planregeling huurbescherming krijgen en dat zij de camping dan moeilijk kan verkopen.

Volgens de Afdeling (zie onder andere de uitspraak van 18 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5400) biedt artikel 3.2.3 Bro de raad de mogelijkheid om voor een of meer natuurlijke personen persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen. Verder is de Afdeling van oordeel dat de raad beoordelingsruimte heeft bij de vraag of aan de voorwaarde uit artikel 3.2.3 Bro wordt voldaan dat handhavend optreden tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden en beleidsruimte bij de keuze om, indien aan de voorwaarden van artikel 3.2.3 Bro wordt voldaan al dan niet persoonsgebonden overgangsrecht toe te kennen (zie onder andere de uitspraak van 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2210).

De raad kan gelet op artikel 3.2.3 Bro echter niet volstaan met een algemene beoordeling van de gehele situatie, maar dient voor alle bewoners afzonderlijk inzichtelijk moet maken waarom handhavend optreden leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard en dat dus wordt voldaan aan de voorwaarde uit artikel 3.2.3 Bro. De raad heeft dit ten onrechte niet gedaan en wordt in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob