Skip to main content

Ook ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage

De uitspraak van de AbRvS van 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2734 is opgenomen vanwege de voor de praktijk belangrijke overwegingen over de procedure voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.

Het college van de gemeente Leek heeft op 10 december 2014 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een varkensstal in strijd met het bestemmingsplan. Voor deze laatste activiteit is een projectafwijkingsvergunning ex artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 Wabo verleend.

Appellanten stellen dat een ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) ter inzage had moeten liggen, zodat zij zienswijzen bij de raad kunnen indienen over het ontwerp van de vvgb. De Afdeling verwijst in rechtsoverweging 2.1.1 ev. naar de parlementaire geschiedenis, Kamerstukken II, 2006/07, 30844, nr. 3, blz. 28 en 126-127, waarin staat dat het ontwerp van de beslissing omtrent de vvgb dezelfde procedure doorloopt als het ontwerpbesluit. Dat betekent dat ten aanzien van beide onderdelen (ontwerpbesluit en ontwerp van de vvgb) zienswijzen kunnen worden ingediend. De beoordeling en eventuele verwerking daarvan in de definitieve beslissing dient te worden gedaan door het orgaan dat bevoegd is de verklaring te geven. De Afdeling komt in rechtsoverweging 2.2. tot het oordeel dat in het geval een vvgb is vereist, eerst een ontwerp van de vvgb ter inzage moet worden gelegd waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend.

De Afdeling verklaart het beroep van appellanten gegrond. In dit geval had geen ontwerp vvgb ter inzage gelegen, waardoor het college niet bevoegd was om een omgevingsvergunning te verlenen. Ook een beroep van het college op artikel 6.22 Awb, omdat appellanten hebben ingesproken tijdens een raadsvergadering, wordt afgewezen. Er is geen verslag van die vergadering gemaakt, zodat niet duidelijk is welke bezwaren appellanten tijdens die avond hebben aangevoerd. Daarnaast zijn de zienswijzen ingediend nadat de vvgb door de raad is afgegeven. De raad heeft dus geen kennis kunnen nemen van deze zienswijzen en heeft daarop niet kunnen reageren. De uitspraak leert ons dat, in afwijking van de praktijk bij een groot aantal gemeenten, de raad een ontwerp vvgb dient vast te stellen en vervolgens, nadat zienswijzen zijn ingediend, deze zienswijzen dient te wegen voordat definitief op de vvgb wordt besloten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike