Onnauwkeurige kaart voor mountainbikeroute fataal

In de uitspraak van de AbRvS van 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:864 lijkt het natuuronderzoek dat is verricht voor de wijziging van een bestaande mountainbikeroute en het aanleggen van een nieuwe route in het Natura 2000 gebied Schoorse Duinen in eerste instantie goed te zijn uitgevoerd. Het gaat mis als de bij de aanvraag van de betreffende Nbw vergunning behorende kaart aan de orde komt waarop de route is aangegeven.

De Afdeling overweegt dat de kaart op een zeer kleine schaal is afgedrukt. Gelet op de dikte van de lijn die het routeverloop aangeeft, bestaat alleen al hierom een marge waarbinnen de exacte ligging van de route kan variëren. Weliswaar heeft het college gesteld dat dit bewust is gedaan om flexibel om te gaan met in de nabijheid gelegen natuurwaarden, maar noch uit de kaart, noch uit de voorschriften van de vergunning kan worden afgeleid dat deze marge de door het college gestelde 7 meter uit de hartlijn is. Verder is uit het ter zitting verhandelde gebleken dat de route zo nodig ook breder kan worden dan de 80 centimeter waarvan in de beoordeling van de Nbw-vergunning is uitgegaan. Niet is gebleken dat de gevolgen hiervan zijn onderzocht, noch is de toegestane afwijking van de breedte vastgelegd in de Nbw-vergunning. Gelet op de omstandigheid dat uit de door het college overgelegde habitattypenkaart blijkt dat de vergunde route op diverse plaatsen zeer nabij arealen van habitattypen loopt – en waar bestaande paden worden gebruikt ook door arealen van habitattypen -, kan niet worden uitgesloten dat de route delen van arealen zal aantasten, aldus de Afdeling.

De stelling van het college dat dit niet gebeurt omdat maatregelen worden genomen om te voorkomen dat beschermde soorten op de zogeheten Rode lijst (met een buffer van 50 meter) en broedvogels (met een buffer van 100 meter) worden verstoord gaat niet op omdat deze maatregelen geen betrekking hebben op de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen.

De Afdeling komt tot het oordeel dat het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid. Een bestuurlijke lus wordt, gezien de geconstateerde gebreken niet toegepast en het besluit wordt vernietigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.