Skip to main content

Ondergeschikte wijziging

In de uitspraak van de AbRvS 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:840, komt nog eens de vraag over een ondergeschikte wijziging aan de orde. Het college van B&W is gerechtigd en soms zelfs verplicht om de indiener van een bouwaanvraag in de gelegenheid te stellen zijn aanvraag zodanig te wijzigen of aan te vullen dat daardoor beletselen voor het verlenen van de vergunning worden weg genomen (AbRvS 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:741). De Afdeling hanteert een combinatie van criteria om te concluderen dat de wijziging van een bouwplan van ondergeschikte aard is. Of een wijziging ondergeschikt is, moet volgens vaste jurisprudentie worden bepaald aan de hand van de aard, omvang en ruimtelijke uitstraling van de wijziging. Te zien is verder dat wijzigingen bij grote bouwplannen die in absolute zin vrij omvangrijk zijn, desondanks als ‘van ondergeschikte aard’ kunnen worden aangemerkt. Niet alleen omdat deze wijzigingen ten opzichte van het totale bouwplan gering zijn, maar ook omdat de ruimtelijke uitstraling in de betreffende gevallen niet wezenlijk wijzigt. In dit geval worden als ondergeschikte wijziging aangemerkt: een verplaatsing van de locatie van een glasvezelcentrale en van technische voorzieningen; een alternatief koelsysteem in de glasvezelcentrale; en het dichtmaken van een smalle ruimte tussen twee bouwwerken.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike