Skip to main content

Nimmer inwerking getreden milieuvergunning en referentie

In de uitspraak van de AbRvS van 10 juni 2015, nr. 201402020/1/R3 wordt een Nbw vergunning, die is verleend voor de wijziging en uitbreiding van een bestaande vleeskuikenhouderij, bestreden. Ook voor deze vlees­kuikenhouderij is niet eerder een Nbw vergunning verleend.

Onder meer wordt naar voren gebracht dat het college ten onrechte geen rekening heeft gehouden met een op 24 juni 2008 verleende milieuvergunning waarmee minder ammoniakemissie is toegestaan dan op grond van de eerder verleende Hinderwetvergunning mogelijk was. De omstandigheid dat deze vergunning niet in werking is getreden, doet daar volgens appellante niet aan af.

De Afdeling overweegt dat niet in geschil is dat destijds (of op een later moment) geen bouwvergunning (oud) is verleend. Uit artikel 20.8 van de Wm (oud) volgt dat de verleende milieuvergunning niet in werking is getreden, waardoor, gelet op artikel 8.4, vierde lid, van de Wm (oud), de bij besluit van 24 juni 2008 verleende vergunning de eerder verleende vergunningen op grond van de Hinderwet niet heeft vervangen. Dit volgt evenmin uit de Invoeringswet Wabo jo art. 2.6, vierde lid Wabo. De Hinderwetvergunningen waaraan het college de referentiesituatie heeft ontleend zijn dus geheel van kracht gebleven. De bepaling van de referentiesituatie is dus juist.

Verder wordt nog aangevoerd dat het college ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het Besluit huisvesting. De Afdeling verwijst naar de eerdere uitspraak van 5 november 2014 in zaak nr. 201309729/1/R2 waarin onder meer is geoordeeld dat voor het bepalen van de toegestane ammoniakemissie in de referentiesituatie geen rekening hoeft te worden gehouden met de emissiefactoren van het Besluit huisvesting, in de zin dat ervan moet worden uitgegaan dat de in de referentiesituatie vergunde veestapel wordt gehouden in stalsystemen die voldoen aan het Besluit huisvesting. Dat in dit geval na de referentiedata een milieuvergunning is verleend waarmee mogelijk beoogd is te voldoen aan de vereisten van het Besluit Huisvesting doet hieraan niet af nu met die vergunning de op de referentiedata bestaande toestemming niet is komen te vervallen. Deze was immers niet in werking getreden.

Zie nog voor een uitspraak in vergelijkbare zin, die van 10 juni 2015, nr. 201403308/1/R2

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan