Skip to main content

Richtafstanden VNG-brochure

In de uitspraak van 10 juni, nr. 201403059/1/R1 buigt de Afdeling zich over het bestemmingsplan Aerdenhout 2012. In het bestemmingsplan ligt het complex van de hockeyclub.  Het besluit dient ter reparatie van een eerder vastgesteld bestemmingsplan dat bij uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2013, zaak nr. 201208366/1/R1, gedeeltelijk is vernietigd, namelijk voor zover lichtmasten en tribunes waren toegestaan op het plandeel ter plaatse van het perceel Zwaluwenweg 11. De raad had destijds geen onderzoek verricht naar de ruimtelijke gevolgen van de in het plan voorziene ontwikkelingen ten opzichte van de bestaande legale situatie. In het nieuwe plan heeft de raad aan het meest zuidwestelijk gelegen veld met de bestemming “Sport” de aanduiding “specifieke bouwaanduiding uitgesloten lichtmasten” toegekend en een gedeelte van het noordwestelijk gelegen plandeel de bestemming “Sport” gewijzigd in de bestemming “Groen”.

Aan de richtafstand uit de VNG –brochure voor de categorie “veldsportcomplex met verlichting” kan niet voor alle velden worden voldaan, namelijk voor het meest zuidwestelijk gelegen veld. Daarom wordt in het plan het plaatsen van lichtmasten ter plaatse van dit veld uitgesloten. In de VNG-brochure wordt een veldsportcomplex met verlichting aangemerkt als een bedrijf in milieucategorie 3.1 met een grootste indicatieve afstand van 50 m tot woningen. Nu in de planregel is uitgesloten dat op de velden die het meest dichtbij de woningen liggen lichtmasten zijn toegestaan, is volgens de Afdeling voldoende gemotiveerd dat in dit geval aan de richtafstanden wordt voldaan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.