Skip to main content

Het beperken van vergunningsvrij bouwen in het bestemmingsplan

De gemeenteraad van De Ronde Venen besloot om in het bestemmingsplan ‘Buitengebied-West’ gronden die in gebruik waren als tuin bij een drietal woningen en een recreatiewoning de bestemming ‘Tuin – landschappelijk’ te geven. In de planregels legde de raad vast dat deze gronden geen deel uitmaakten van het ‘erf’ als bedoeld in artikel 1 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Dit om te voorkomen dat de eigenaren op de betrokken gronden vergunningsvrij zouden bouwen. Een omwonende komt hiertegen op uit vrees dat deze regeling juridisch niet houdbaar is en dat de gronden toch vergunningsvrij bebouwd zullen worden. Maar de AbRvS oordeelt in zijn uitspraak van 9 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:401) dat deze vrees niet terecht is. Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak van 21 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:571) overweegt de Afdeling dat het Bor zich niet verzet tegen een planregeling waarin omvang en ligging van het ‘erf’ nader worden geregeld om zo de mogelijkheid van vergunningsvrij bouwen te beperken.
Wel moet de raad dan deugdelijk motiveren dat zo’n regeling, gelet op de specifieke kenmerken van de locatie, in het belang is van een goede ruimtelijke ordening.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan