Skip to main content

Gemeente Amsterdam stelt gedoogkader vast voor woonboten

De op deze website al eerder behandelde uitspraak van de AbRvS van 16 april 2014 nr. 201306684/1/A1 waarin woonboten worden aangemerkt als bouwwerken levert voor veel gemeenten onduidelijkheid op. Zo moeten door deze uitspraak alle aanvragen voor een verbouwing of vervanging van woonboten beoordeeld worden, alsof het gaat om een woning op het land. Veel woonboten, zeker woonboten die vroeger een varende functie hadden, kunnen niet voldoen aan die eisen.

De gemeente Amsterdam heeft een brief gestuurd naar het Rijk met het verzoek de regels aan te passen voor woonboten om te voorkomen dat verbouwingen of vervangingen niet meer mogelijk zijn. Minister Blok heeft aan de Tweede Kamer laten weten de regelgeving aan te gaan passen.

Om de onduidelijkheid voor woonbootbewoners verder te beperken heeft het College van B&W van de gemeente Amsterdam besloten om, vooruitlopend op aanpassing van de rijksregelgeving, aanvragen voor verbouwing of vervanging te gedogen. Daartoe is op 1 juli een gedoogkader vastgesteld.