Skip to main content

Geen representatieve invulling geluidsituatie

De komst van een supermarkt zorgt bij omwonenden veelvuldig tot vrees voor geluidsoverlast. Steen des aanstoots is veelal de buiten gestalde winkelwagens en/of het laden – en lossen. Bij de komst van een supermarkt in de gemeente Lingewaard richten de bezwaren zich op het laad- en losstation. In het akoestisch rapport was tot uitgangspunt genomen dat er binnen werd geladen en gelost. Dat bleek echter planologisch niet geborgd. De AbRvS oordeelde in de uitspraak van 5 november 2014, nr. 201304240/1 dan ook al volgt.

Uit paragraaf 3.1.1 van het akoestisch rapport volgt dat is uitgegaan van een invulling van de planologische mogelijkheden waarbij de laad- en losactiviteiten van de supermarkt in een loading dock plaatsvinden en dat deze activiteiten derhalve geen invloed hebben op de geluidsemissie van de supermarkt. Het inpandig laden en lossen wordt in de planregels binnen de bestemming “Centrum” echter niet als vereiste gesteld, zodat in het akoestisch rapport niet is uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden. Uit het deskundigenbericht volgt dat het hanteren van een onjuist onderzoeksuitgangspunt ten aanzien van de laad- en losactiviteiten aanleiding kan geven tot een andere geluidbelasting bij de relevante meetpunten, waaronder de woning op het perceel. Dit gebrek in het akoestische rapport is met de aanvullende akoestische notitie niet hersteld. Gelet op het voorgaande is reeds hierom niet uitgesloten dat de geluidbelasting als gevolg van het wijzigingsbesluit bij de woning op het perceel in het akoestisch rapport is onderschat. Appellant betoogt dan ook terecht dat de raad zich ten onrechte heeft gebaseerd op het akoestisch rapport en de aanvullende akoestische notitie. Voor meer informatie over deze uitspraak, kunt u contact opnemen met Eelco.