Skip to main content

Effecten vortex relevant in het kader van een goede ruimtelijke ordening

8 mei 2020

De uitspraak van de AbRvS van 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1179 gaat over een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een parkeerplaats van ruim 23.000 m2 voor langparkeren bij Schiphol. Appellant woont op een afstand van ongeveer 110 m van het perceel, onder de aanvliegroute van de vliegtuigen naar Schiphol en in zone 3 van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol, waar inmiddels geen woningen meer mogen worden gebouwd.

Appellant is van mening dat de omgevingsvergunning leidt tot aantasting van zijn woon- en leefklimaat, met name de effecten op de luchtkwaliteit. Bijzonder is dat appellant daarbij niet wijst op de effecten van het langparkeren sec, maar juist op de effecten van draaiende luchtwervelingen door startende en landende vliegtuigen, de vortex. Dit zijn effecten die niet door het bestreden besluit worden veroorzaakt. Deze vortex treedt op, op geringe hoogte, op het parkeerterrein en nabij het perceel van appellant. Hij wijst erop dat het college niet heeft onderzocht wat deze vortex in combinatie met de voorziene 1300 parkeerplaatsen en de daarbij behorende voertuigbewegingen voor invloed heeft op de luchtkwaliteit bij zijn woning. Het college heeft geconcludeerd dat het vergunde gebruik niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit.

De Afdeling, is van mening dat onder deze omstandigheden het college nader aandacht had moeten schenken aan de mogelijke effecten van de parkeerplaats in combinatie met de vortex.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike