Skip to main content

Door snelheidsverlaging gecreëerde depositieruimte ten onrechte opgenomen in stikstofregistratiesysteem. Vernietiging natuurvergunning

Op 1 januari 2020 is de spoedwet aanpak stikstof in werking getreden. Op basis van deze spoedwet is een stikstofregistratiesysteem (ssrs) voor de woningbouw- en infrasector in werking getreden. Dit systeem moet vergunningverlening voor onder andere woningbouwprojecten mogelijk maken. In dit stikstofregistratiesysteem wordt de stikstofruimte die ontstaat vanwege stikstofreducerende maatregelen bijgehouden. Deze ruimte kan dan worden ingezet voor een woningbouwproject. De enige stikstofreducerende maatregel die op dit moment is ingevoerd in dat systeem is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/uur op snelwegen (zie artikel 2.4 lid 1 onder a Regeling natuurbescherming (Rnb)).

In ECLI:NL:RBNHO:2022:3375 gaat de rechtbank Noord-Holland in op de vraag of de door de snelheidsverlaging (het verlagen van de maximumsnelheid op rijkswegen naar 100 km/uur) gecreëerde depositieruimte mag worden ingezet voor een woningbouwproject dat voorziet in 163 woningen waarvan het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat (NHDR). De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat niet kan worden uitgesloten dat de snelheidsmaatregel de natuurlijke kenmerken van N2000-gebieden aantast. De rechtbank citeert o.a. een onderzoek waaruit blijkt dat “lokale toenames [van stikstofdepositie] worden veroorzaakt door verkeersstromen die als gevolg van de maatregel wijzigen waardoor zeer lokaal het aantal vervoersbewegingen op het onderliggende wegennet en dan met name op enkele provinciale wegen toeneemt.” Ook een andere stikstofreducerende maatregel (het saneren van varkenshouderijen, zie artikel 2.4 lid 1 onder b Rnb) was niet uitgevoerd. Dit betekent dat er aanvullende bronmaatregelen nodig zijn om de toename van stikstofdepositie in een aantal gebieden weg te nemen.

Volgens de rechtbank is de snelheidsmaatregel als generieke bronmaatregel voor het gehele land in de Rnb opgenomen. De locatie van de vrijgekomen stikstofdepositieruimte heeft geen relatie met de locatie van het project ten behoeve waarvan de vrijgekomen ruimte wordt ingezet. Dit brengt met zich mee dat de snelheidsmaatregel als zodanig en ook overige (nog in te voeren) bronmaatregelen die op vergelijkbare generieke wijze in de Rnb worden opgenomen op zichzelf aan de eisen van artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn moeten voldoen. Op grond van dat artikel is vereist dat de zekerheid is verkregen dat een plan of project, zoals de snelheidsverlaging, de natuurlijke kenmerken van N2000-gebieden niet zal aantasten. Het is daarom ook niet toegestaan bronmaatregelen die zelf niet voldoen aan de Habitatrichtlijn binnen het ssrs in te zetten. De rechtbank verklaart artikel 2.4 lid 1 onder a Rnb onverbindend wegens strijd met artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn en vernietigt de natuurvergunning omdat GS Noord-Holland niet hebben kunnen concluderen dat de zekerheid bestaat dat het woningbouwproject de natuurlijke kenmerken van het N2000-gebied NHDR niet zal aantasten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob