Skip to main content

Bor gaat vóór beleid

De uitspraak van de AbRvS van 3 september 2014 (nr. 201310463/1/A1) gaat over een verzoek om handhaving met betrekking tot een schuur en erfafscheiding. Het dagelijks bestuur stelde zich op het standpunt niet bevoegd te zijn om handhavend op te treden. Dit omdat de schuur en erfafscheiding omgevingsvergunningvrij in de zin van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn. Dit standpunt van het dagelijks bestuur was gebaseerd op zijn Uitvoeringsbeleid voor omgevingsvergunningvrije activiteiten. Op basis van dit beleid had het dagelijks bestuur geconcludeerd dat de schuur in het achtererfgebied en de erfafscheiding achter de voorgevelrooijlijn staan, zodat deze beide vergunningvrij zijn.

De AbRvS oordeelt echter dat het antwoord op de vraag of een bouwwerk voldoet aan het Bor slechts kan voortvloeien uit de wet (het Bor) zelf, en dus niet uit vastgesteld beleid dat dient ter uitleg van het Bor. Wat het achtererfgebied is en waar de voorgevelrooijlijn ligt had dus door het dagelijks bestuur moeten worden bepaald aan de hand van het Bor, en niet aan de hand van het beleid.

De AbRvS toetst vervolgens zelf of de schuur en erfafscheiding in overeenstemming zijn met het Bor. Conclusie is dat dit niet het geval is en dat de bouwwerken niet omgevingsvergunningvrij zijn. Het dagelijks bestuur was dus wel bevoegd tot handhaving, zodat het hoger beroep gegrond is.


tags: ,