Skip to main content

Bestemmingsplan niet uitvoerbaar wegens hazelworm

In de uitspraak van de AbRvS van 29 oktober 2014, nr. 201309004/1 is de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan aan de orde in verband met de Flora en Faunawet. Bij het maken van een nieuw bestemmingsplan dient veelal een inventarisatie gemaakt te worden van de eventuele aanwezigheid van op grond van de Flora- en faunawet beschermde soorten. Indien een dergelijke inventarisatie goed is verricht leidt een aanwezigheid van beschermde soorten, afhankelijk van de status van de soort, vrijwel nooit tot een vernietiging van het bestemmingsplan. In beroep toetst de AbRvS over de band van de uitvoerbaarheid: heeft de gemeenteraad ten tijde van de vaststelling van het besluit zich in redelijkheid op standpunt kunnen stellen dat de Flora- en faunawet niet aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan binnen de planperiode in de weg staat? Indien echter verzuimd is onderzoek te doen naar – in dit geval de strikt beschermde soort hazelworm – gaat het wel mis. In deze uitspraak van, oordeelt de Afdeling dat de gemeenteraad zich niet op standpunt heeft kunnen stellen dat bestemmingsplan uitvoerbaar is binnen planperiode.