Skip to main content

Bestemmingsplan is herhaling of voortzetting van een project waarvoor eerder een effectbeoordeling is gemaakt

31 januari 2020

In de uitspraak van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:288 heeft de Afdeling een beroep op artikel 2.8 lid 9 Wnb gehonoreerd. De raad van Epe behoefde in dit geval voor de in het bestemmingsplan voorziene ontwikkelingen geen passende beoordeling te maken omdat op 18 oktober 2007 al een Wnb vergunning (toen Nbw 98 vergunning) was verleend. In die vergunning was verwezen naar de Ontwikkelvisie BV Landgoed Tongeren en een effectbeoordeling op basis waarvan geen significant negatieve gevolgen te verwachten zijn met de vergunde ontwikkelingen.

Het gaat volgens de Ontwikkelvisie onder meer om “het herbestemmen van een timmerschuur”. In het bestemmingsplan is de betreffende schuur bestemd tot een beheerschuur met kantoor- en bijeenkomst functie. Gelet op de ruime omschrijving van de toegelaten functie van de beheerschuur in de Ontwikkelvisie is de vergunning, naar het oordeel van de Afdeling, één op één ingepast in het voorliggende plan. Dit geldt ook voor de overige nieuwe functies waarin het bestemmingsplan voorziet.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco