Skip to main content

Hornbach tegen Praxis: de volgende ronde

31 januari 2020

Het vermoeden bestaat dat een vreugdekreet is geslaakt bij Hornbach na lezing van de uitspraak van de Afdeling van 29 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:283). Deze uitspraak waar het bestemmingsplan Hornbach voorlag, bevat een aantal lezenswaardige overwegingen. Wat mij betreft geen nieuwe inzichten, maar wel mooi geclusterd. De tegenstand komt uiteraard van – onder meer – een andere grote bouwmarkt, Praxis, die in de omgeving gevestigd is.

Vermeldenswaardig is een aantal zaken. Allereerst beklaagt de Praxis zich dat er geen m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. De gemeenteraad spartelt tegen door te verwijzen naar de vormvrije m.e.r. in de plantoelichting, maar krijgt daar de Afdeling niet in mee (zie ook: ABRS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1513). Na vaststelling heeft de gemeenteraad echter alsnog een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen en dat leidt er in ieder geval toe dat de rechtsgevolgen van het plan in stand blijven. Kortom, een foutje zonder grote gevolgen.

Namens Praxis wordt uitgehaald met verschillende beroepsgronden en de gemeenteraad stelt zich veelvuldig op het standpunt dat ingeroepen normen niet strekken tot de (concurrentie)belangen van Praxis. Praxis kan zich met succes beroepen op het niet naleven van m.e.r.-regelgeving (omdat Praxis is gevestigd op naastgelegen perceel), het niet naleven van de eisen van de ladder voor duurzame verstedelijking, het niet naleven van (impliciet) eisen voor externe veiligheid. Praxis kan zich niet met succes beroepen op schending van artikel 3.1.1, lid 1, Bro. En evenmin op bepalingen van de Wet natuurbescherming. Daarbij wordt nog tevergeefs beroep gedaan op de correctie Widdershoven.

Tenslotte komen nog ‘de schaarse rechten’ langs. Praxis betoogt dat de procedure voor de grondverkoop niet transparant is verlopen waardoor feitelijk schaars recht is toebedeeld aan Hornbach. De Afdeling maakt korte metten met deze beroepsgrond. De wijze waarop de gronduitgifte heeft plaatsgevonden maakt geen deel uit van de bestemmingsplanprocedure en – onder verwijzing naar de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven kennen planologische besluiten geen schaarse rechten toe.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco