Skip to main content

Beoordeling van de constructieve onderdelen

15 oktober 2018

De uitspraak van de AbRvS van 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3287 gaat over de vraag wanneer de constructieve veiligheid van een pand moet worden beoordeeld. Het college van Amsterdam heeft een omgevingsvergunning verleend en heeft op grond van art. 2.7 Mor bepaald dat de detailconstructieberekeningen later mogen worden ingediend (ten minste 4 weken voor de aanvang van de werkzaamheden). De constructie rust op de mandelige muren met de buren, de buren maken daarom bezwaar.

Artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onder a, Mor luidt: “In de vergunning voor een bouwactiviteit wordt, indien de aanvrager een verzoek tot latere aanlevering heeft ingediend, bepaald dat de volgende gegevens en bescheiden uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd: gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.”
De Afdeling overweegt dat artikel 2.7 de mogelijkheid aan de aanvrager biedt om later bepaalde gegevens over te leggen. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, moet er op het moment van vergunningverlening duidelijkheid bestaan over de hoofdlijn van de constructie. Het is aan het college om te beoordelen of er voldoende gegevens en stukken bij de aanvraag zijn ingediend om een besluit op de aanvraag te nemen.

Bij de aanvraag heeft [vergunninghouder] bouwtekeningen overgelegd met onder andere detailtekeningen met maatvoering. Voorts heeft hij informatie verstrekt over het te gebruiken materiaal en de relatie tot de buren. Volgens de Afdeling heeft de rechtbank zich terecht overwogen dat gelet op de bij de aanvraag gevoegde stukken het college zich terecht op het standpunt heeft kunnen stellen dat uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens de hoofdlijn van de constructie voor het verlenen van de vergunning duidelijk is.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


tags: