Skip to main content

Begeleid wonen binnen een woonbestemming

In de uitspraak van de Afdeling van 31 augustus 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2525) is de vraag aan de orde of het gebruik van een pand voor begeleid wonen door 7 personen, past binnen de ter plaatse geldende woonbestemming.

Onder de betreffende woonbestemming was een woning gedefinieerd als een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. De Afdeling verwijst naar eerdere uitspraken en overweegt op basis daarvan dat bij de beantwoording van de vraag of het gebruik van het pand past in het bestemmingsplan, in ieder geval moet worden betrokken of sprake is van nagenoeg zelfstandige bewoning, van bestendige bewoning en of sprake is van een zekere onderlinge verbondenheid tussen de bewoners. Vervolgens overweegt de Afdeling dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een woonsituatie met nagenoeg zelfstandige bewoning of van een situatie van wonen met zorg, betekenis moet worden toegekend aan de mate van zorg (toezicht en begeleiding) die wordt verleend.

Wat dat laatste betreft was de situatie kort gezegd aldus, dat er geen 24 uurs-toezicht in het pand is, dat de bewoners wel begeleiding krijgen, maar dat verwacht wordt dat zij zoveel mogelijk zelf moeten doen. Er is onder deze omstandigheden volgens de Afdeling geen sprake van dat de bewoners afhankelijk zijn van voortdurende zorg. Er is daarom sprake van nagenoeg zelfstandige bewoning. Er is ook sprake van bestendige bewoning en onderlinge verbondenheid, waarbij de Afdeling er onder meer op wijst dat er sprake is van een gezamenlijke woonkamer, keuken en badkamer.

Al met al is in deze zaak de conclusie dat de geboden vorm van begeleid wonen past binnen de woonbestemming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique