Skip to main content

Alleen bij onherroepelijke Wnb-vergunning behoeft geen passende beoordeling voor bestemmingsplan te worden gemaakt

21 februari 2020

In AbRvS 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:508, wordt een aantal artikelonderdelen uit het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Bronckhorst’ vernietigd wegens strijd met de Wet natuurbescherming (Wnb).
Het gaat onder meer om een onderdeel waarop, naar het oordeel van de Afdeling, een beroep wordt gedaan op artikel 2.8, tweede lid, Wnb op basis waarvan geen passende beoordeling gemaakt hoeft te worden als deze geen nieuwe inzichten en gegevens kan opleveren over de significante gevolgen van het plan. De Afdeling verwijst naar de uitspraak Dalfsen, op basis waarvan sprake moet zijn van een één-op-één-inpassing van een in rechte onaantastbare vergunning (ECLI:NL:RVS:2016:2271).

Volgens het voorliggende bestemmingsplan is er (kort gezegd) geen sprake van een toename van stikstofdepositie als een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende Wnb vergunning na vaststelling van het bestemmingsplan onherroepelijk wordt en waarvoor een passende beoordeling is gemaakt. De Afdeling is van oordeel dat, omdat de desbetreffende planregel geen onaantastbare vergunning vereist, dit strijdig is met artikel 2.8, derde lid, Wnb.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan