Skip to main content

Afdeling grijpt in: hoogte dwangsom niet evenredig

In de uitspraak van 22 juli 2015, nr. 201405339/1/A1 toetst de Afdeling de hoogte van de door het college van de gemeente Ede oplegde dwangsom indringend. Het college heeft appellant onder oplegging van een dwangsom van € 2.000,00 per week met een maximum van € 50.000,00 gelast de permanente bewoning van de recreatiewoning op het perceel Zonnelaan te beëindigen.

In de beleidsnota van de gemeente Ede staat als richtbedrag bij overtreding van een bestemmingsplan een maximum bedrag van € 20.000,00 vermeld. Verder staat in de nota dat, indien het maximum in geen verhouding tot het belang van de overtreden regelgeving is of het voordeel van de overtreder bij het plegen van de overtreding groot is, het college de bedragen in zijn besluit gemotiveerd kan bijstellen. Ter zitting van de Afdeling heeft het college toegelicht dat het college in dit geval om twee redenen het maximum bedrag aan dwangsommen heeft gesteld op € 50.000,00, en niet is uitgegaan van het richtbedrag. Deze redenen zijn dat de permanente bewoning plaatsvindt in één van de meest waardevolle, zeldzame en kwetsbare gebieden van de gemeente en dat appellant financieel voordeel geniet van de bewoning van de recreatiewoning. Alleen, het college heeft niet aannemelijk kunnen maken dat appellant financieel voordeel geniet, nu de door hem betaalde huur niet afwijkt van te betalen huur voor een woonruimte die wel permanent mag worden bewoond.

De Afdeling is om die reden van mening dat de hoogte van de dwangsom niet in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom als bedoeld in artikel 5:32b, derde lid, van de Awb. Nu het voordeel van appellant als huurder van de recreatiewoning niet aannemelijk is, kan ook het financieel voordeel niet worden weg genomen. Vervolgens voorziet de Afdeling zelf in de zaak door de hoogte van het maximum bedrag aan dwangsommen te stellen op € 35.000,-, hetgeen het richtbedrag is vermeerderd met de helft van het bedrag van € 30.000,00 boven het richtbedrag.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike