Skip to main content

Flora en fauna

Uit hetgeen onder 5.2. is overwogen, volgt dar de staatssecretaris de aanvraag alsnog dient te beoordelen aan de hand van art. 75 Ffw. Dienaangaande geldt dat een …

PDF publicatie