Skip to main content

Woonmilieus en de ladder voor DUVE

3 januari 2018

Woonmilieus en de ladder voor duurzame verstedelijking AbRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3524, gaat over het bestemmingsplan “De Bulders” van de gemeenteraad van Heeze-Leende. Dit voorziet o.a. in de bouw van maximaal 350 woningen.   De discussie gaat over de ladder voor duurzame verstedelijking. Volgens appellanten wordt in een rapport van Rigo ten onrechte geen onderscheid gemaakt naar verschillende zogenoemde ‘woonmilieus’.

Volgens de Afdeling is op dat punt geen sprake van een lacune. Hierbij is van belang dat de toets aan artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro aan de hand van actuele, concrete en zo mogelijk cijfermatige gegevens dient te geschieden. Daarbij is de vorm waarin dit dient te geschieden niet wettelijk voorschreven en geeft het ontbreken van een verdeling van de behoefte aan de woningen per woonmilieu dan ook geen aanleiding om aan de juistheid van de bevindingen in het Rigo-rapport te twijfelen. Volgens Rigo bestaat er een kwalitatieve behoefte aan de 350 grondgebonden woningen. In het Rigo-rapport zijn geen conclusies getrokken over de vraag of die kwalitatieve behoefte bestaat uit sociale of vrije sector huurwoningen of koopwoningen. Dat is hier volgens de Afdeling ook niet nodig, aangezien in de planregels enkel een minimumeis is opgenomen wat betreft de bouw van sociale huurwoningen en de planregels verder geen bepalingen bevatten over de exacte verdeling van huur- en koopwoningen in het plangebied.   Voor zover [appellante sub 8] erop heeft gewezen dat in AbRvS 11 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3444, in het kader van een laddertoets ook is ingegaan op woonmilieus, overweegt de Afdeling dat in het onderzoek dat in die procedure aan dat bestemmingsplan ten grondslag lag onderscheid werd gemaakt naar woonmilieus. Uit die uitspraak volgt derhalve niet dat de Afdeling vereist dat bij het beoordelen van de kwalitatieve behoefte onderscheid dient te worden gemaakt naar verschillende woonmilieus.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob