Skip to main content

Woonboten onder overgangsrecht vanwege bedrijventerrein

De gemeenteraad brengt woonboten onder het algemene overgangsrecht. Hij neemt de belangen van de woonbootbewoners mee in de afweging, maar het belang bij het behoud van het nabijgelegen (middel)zware bedrijventerrein De Hurk weegt zwaarder. Er is nog geen uitkoopregeling.

Wat vindt de Afdeling?
In beginsel moet legaal bestaand gebruik als zodanig in het bestemmingsplan worden bestemd. Indien nieuwe planologische inzichten daartoe aanleiding geven en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen, kan uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening daarvan worden afgezien. In dat geval kan het bestaande gebruik onder het overgangsrecht worden gebracht als de raad aannemelijk maakt dat het gebruik op termijn zal worden beëindigd.

Aan die voorwaarden is hier voldaan. De raad kon hier oordelen dat het behoud van De Hurk als middelzwaar bedrijventerrein en de daarvoor benodigde planologische ruimte, niet samen kunnen gaan met het garanderen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de woonboten. De raad heeft bovendien aannemelijk gemaakt dat het gebruik van de ligplaatsen op termijn zal worden beëindigd. De raad heeft op de zitting toegelicht dat hij deze termijn zelf heeft bepaald op maximaal 10 jaar. De ligplaatsen zijn eigendom van de gemeente Eindhoven en worden aan de woonbootbewoners verhuurd op basis van huurovereenkomsten met een opzegtermijn van zes maanden. Er was bovendien al besloten om “te komen tot een uitkoopregeling met de woonbootbewoners”; dat er nog geen overeenstemming over inhoud en uitvoering daarvan was, raakt niet aan de rechtmatigheid van het bestemmingsplan.

De raad mocht dus het belang bij het behoud van de bestaande ruimte voor zware bedrijvigheid op het bedrijventerrein zwaarder laten wegen dan de belangen van de woonbootbewoners. AbRvS 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2119.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob