Skip to main content

Wnb-vergunning: nadere eisen en nadeliger situatie ten opzichte van eerdere vergunning?

3 juli 2020

In de uitspraak van de AbRvS van 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1528 met betrekking tot een Wnb-vergunning zijn de volgende overwegingen logisch, maar interessant. Overigens gaat het hier om het herstel van een Wnb-vergunning naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling van 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS;2019:972.

Appellanten voeren onder meer aan dat zij in een nadeliger positie zijn gekomen omdat sprake is van meer ammoniakemissie dan in de eerdere versie was vergund. De Afdeling is het hiermee niet eens. Het gaat bij de verlening van een Wnb-vergunning om de vergunning van bepaalde activiteiten en niet om een bepaalde emissie. Ten opzichte van de eerdere vergunning zijn de activiteiten niet gewijzigd. Dat als gevolg van een herberekening, de emissie toeneemt leidt niet tot een ander oordeel. Per saldo is immers geen sprake van een toename.

Verder zijn appellanten van mening dat het vergunde project afhankelijk is van eventueel te stellen nadere eisen en dat dit niet is toegestaan. De Afdeling is het daarmee niet eens. Met externe saldering is voldoende verzekerd dat de kenmerken van het gebied niet worden aangetast. Als uit meetresultaten later blijkt dat de werkelijke emissie hoger is dan bestaat de mogelijkheid om nadere eisen op te leggen, maar dat laat de bevoegdheid van handhavend optreden onverlet.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan