Skip to main content

Wijziging aanvraag Nbw vergunning betrekken bij BOB

In de uitspraak van de AbRvS van 17 juni 2015, nr. 201405372/1/R2 is een Nbw vergunning aan de orde voor het in werking hebben van een vleeskalverenhouderij. Tijdens de bezwaarschriftenfase was gebleken dat het college ten onrechte ervan was uitgegaan dat een milieuvergunning gold voor de betreffende inrichting. Daardoor bleek dat de verlening van de gevraagde vergunning zou leiden tot een zodanige toename van stikstofemissie dat de beoogde externe saldering ontoereikend was om de stikstofemissie te doen afnemen.

De vergunninghouder heeft hierop zijn aanvraag gewijzigd in die zin dat in twee van de drie stallen een luchtwasser wordt geplaatst. In vergelijking met de oorspronkelijke aanvraag is de stikstofemissie dusdanig afgenomen dat de beoogde stikstofemissie toereikend is. In de beslissing op bezwaar is deze wijziging betrokken.

Door appellanten wordt betoogd dat de aanvraag met die wijziging zodanig is gewijzigd dat het college die wijziging niet bij de beslissing op bezwaar mocht betrekken. De Afdeling deelt dit standpunt niet.  Daarbij acht de Afdeling het ook van belang dat appellanten in de gelegenheid zijn geweest om hun bezwaren ten aanzien van de wijziging kenbaar te maken. Ook is van belang dat het niet aannemelijk is dat andere belanghebbenden door de wijziging van de aanvraag in hun belangen zijn geschaad.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan