Skip to main content

Waterwet: tegemoetkoming in de schade

29 augustus 2017

De schade-uitspraken die in de Omgevingsflits worden opgenomen gaan veelal over planschade op grond van de Wro. Ditmaal heeft de Afdeling een interessante uitspraak gewezen over de schadevergoedingsregeling uit de Waterwet. In artikel 7.14 lid 1 Waterwet is kort samengevat bepaald dat degene die door de rechtmatige uitvoering van een taak of bevoegdheid in het kader van waterbeheer schade lijdt, deze op verzoek vergoed krijgt, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor zijn rekening behoort te blijven.

In de onderhavige zaak was door het Wetterskip Fryslan aan appellant een vergoeding verstrekt voor de baggerspecie, die op appellant’s perceel was gedeponeerd na het uitvoeren van baggerwerkzaamheden aan de naastgelegen watergang. Appellant betoogt dat ten onrechte geen volledige vergoeding van de schade is verstrekt. Daarbij merkt hij – onder verwijzing naar de Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken van het Wetterskip op – dat er sprake is van buitengewoon onderhoud.

De Afdeling gaat niet mee met het betoog van appellant. De baggerwerkzaamheden zijn een normale maatschappelijke ontwikkeling en de mogelijkheid tot deponeren van baggerspecie op nabijgelegen percelen is vastgelegd in de Waterwet (artikel 5.23 Waterwet). Dat in de Schadevergoedingsregeling de baggerwerkzaamheden niet als gewoon onderhoud worden gezien, maakt dit niet anders.

Het Wetterskip was dan ook niet gehouden tot betaling van een volledige vergoeding en moet aansluiten bij de vaste bedragen uit de Schadevergoedingsregeling. Voor de volledige uitspraak zie: ECLI:NL:RVS:2017:1130.

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke