Skip to main content

Wat is een draagconstructie

24 maart 2018

In een (handhavings-)uitspraak van 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:958, komt de vraag aan de orde of het vervangen van een houten dekvloer door een betonnen vloer kan worden aangemerkt als een wijziging als bedoeld in artikel 3, achtste lid, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor). Een van de eisen waaraan dan moet zijn voldaan, is dat er geen verandering plaatsvindt in de draagconstructie. Daar is in deze zaak discussie over. Dat leidt tot een uitspraak waarin de Afdeling in zijn algemeenheid aangeeft wat onder een draagconstructie in de zin van voornoemde bepaling wordt verstaan.

De Afdeling vindt (net als de rechtbank) dat het vervangen van de houten vloer door een betonnen vloer geen verandering van de draagconstructie betreft. Daartoe overweegt de Afdeling dat het begrip draagconstructie in het Bor niet is gedefinieerd, zodat aansluiting wordt gezocht bij de in de Van Dale opgenomen definitie van draagconstructie. Daarin wordt onder een draagconstructie een “constructie met een dragende functie” verstaan. Gelet op deze definitie verstaat de Afdeling onder de verandering van de draagconstructie als bedoeld in artikel 3, aanhef en achtste lid, onder a, van bijlage II van het Bor een verandering van een constructie van een bouwwerk welke constructie het bouwwerk mede draagt.

In dit geval vormen de draagbalken de constructieve elementen die de woning mede dragen. De op de draagbalken aangebrachte vloer biedt weliswaar enige stevigheid, maar is geen onderdeel van deze draagconstructie, zodat het vervangen van de vloer geen verandering van de draagconstructie van de woning inhoudt. Weliswaar wordt de draagconstructie door de nieuwe vloer mogelijk anders belast dan voorheen, maar die andere belasting leidt op zichzelf niet tot een verandering van de draagconstructie.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique