Skip to main content

Voorzienbaarheid nadeelcompensatie

In de onderhavige uitspraak staat een verzoek om nadeelcompensatie centraal. De overwegingen van de Afdeling zijn niet alleen relevant voor nadeelcompensatiezaken, maar ook voor planschadezaken.

Appellant stelt dat zijn woning in waarde is gedaald door een verkeersbesluit, op grond waarvan bushaltes in de Veldstraat te Zundert zijn gerealiseerd. Deze Veldstraat ligt op korte afstand van de woning. Het college van B&W wijst het verzoek af, omdat de schade voor verzoeker voorzienbaar zou zijn op basis van een openbare inspraaknotitie.

Het is vaste rechtspraak dat een schadeveroorzakende ontwikkeling op grond van een beleidsvoornemen voorzienbaar is, indien een redelijk denkend en handelend koper uit de openbaarmaking daarvan kan begrijpen op welk gebied het beleidsvoornemen betrekking heeft, wat de zakelijke inhoud ervan is en dat hij van de inhoud ervan kan kennisnemen (AbRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:676). In het onderhavige geval is in de publicatie melding gemaakt van een notitie over de herinrichting van de Molenstraat. Daaruit valt volgens de Afdeling niet af te leiden, mede gezien de flinke afstand tussen de Molenstraat en de Veldstraat, dat deze notitie ook van belang zou kunnen zijn voor de verkeersstroom in de Veldstraat. Appellant had op basis van de publicatie dan ook geen aanleiding hoeven zien om de inspraaknotitie inhoudelijk te bekijken. Van voorzienbaarheid is volgens de Afdeling dan ook geen sprake. AbRvS 16 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3132 (Zundert).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke