Skip to main content

Voorzienbaarheid – inhoud publicatie locatieaanduiding

In de onderhavige zaak is aan de verzoeker om planschade voorzienbaarheid tegengeworpen. Om voorzienbaarheid te kunnen tegenwerpen dient in beginsel sprake te zijn van een concreet beleidsvoornemen dat openbaar is gemaakt. In deze zaak gaat het om de vraag of de inhoud van de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan voldoende duidelijk is om uiteindelijk voorzienbaarheid tegen te werpen. Daarbij gaat het volgens de AbRvS om de vraag, of, bezien vanuit de positie van een redelijk denkend en handelend eigenaar, op basis van de publicatie aanleiding bestond om er rekening mee te houden dat het voorontwerp mede ziet op het gebied waarin het schadeobject is gelegen.

In de publicatie is vermeld dat het plangebied globaal wordt omsloten door het Damsterdiep, het Eemskanaal en de Beneluxweg (oostelijke ringweg). Ook is vermeld dat een gebied tussen de Rijksweg en de Driewegsluis – de voormalige sluiswachterswoning met omliggende percelen – deel uitmaakt van dit bestemmingsplan. Het schadeobject valt binnen dit gebied, zodat naar het oordeel van de Afdeling een redelijk denkend en handelend eigenaar uit deze publicatie had moeten begrijpen dat het schadeobject geraakt kan worden door het bestemmingsplan. Van verzoeker mocht dus worden verwacht dat hij het voorontwerp zou raadplegen. AbRvS 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2102 (Groningen).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke