Skip to main content

Verzoek schadevergoeding: niet tijdig vaststellen bplan

Door het college van burgemeester en wethouders is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerp is een groot aantal zienswijzen ingediend waardoor het bestemmingsplan niet tijdig door de gemeenteraad is vastgesteld. Appellant komt op tegen het niet tijdig vaststellen van het bestemmingsplan. Dit beroep wordt – niet onverwacht – gegrond verklaard. Appellant vraagt echter tevens om een vergoeding van de schade op grond van artikel 8:88, lid 1, onder c Awb. Dit verzoek wordt afgewezen wegens –kort samengevat- het ontbreken van causaal verband tussen de gestelde schade en het niet vaststellen van het bestemmingplan. De Afdeling overweegt op 23 september 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:3004 als volgt: “Ook indien de raad het bestemmingsplan tijdig had vastgesteld staat niet vast dat de gestelde schade niet zou zijn geleden. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 15 april 2015 in zaak nr. 201409405/1/R2, is de raad niet gehouden een bestemmingsplan vast te stellen conform het ontwerp. Het plan kon en kan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd worden vastgesteld. De raad kon en kan ook besluiten geen bestemmingsplan vast te stellen. Gelet hierop ontbreekt de vereiste causale relatie tussen de gestelde schade in verband met de kas en de schuur en de mogelijke bestemming van de bedoelde gronden voor een hondenpension enerzijds en het niet tijdig vaststellen van het plan anderzijds, zodat het verzoek reeds hierom wordt afgewezen.”

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco