Skip to main content

Vernietiging bestemmingsplan wegens privacy

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo stelt een bestemmingsplan vast voor een nieuw woongebouw met 40 appartementen, een maximum bouwhoogte van 14,7 meter en een parkeerkelder. Een appellant woont direct ten westen van het plangebied en vreest voor zijn privacy. Casuïstisch maar toch opvallend: de Afdeling oordeelt dat de aantasting van de privacy van appellant door toegenomen inkijk op zijn perceel en woning redelijkerwijs niet aanvaardbaar is. Hierbij betrekt de Afdeling de geringe afstand van 2 meter van het bouwvlak tot de perceelsgrens van appellant en van 11 meter tot zijn woning, de maximale bouwhoogte van 14,7 meter binnen dit bouwvlak. De planregels waarborgen op geen enkele wijze dat de privacy van appellant wordt beschermd, bijvoorbeeld door de oriëntatie van de appartementen hierin vast te leggen. Het plan biedt dus alle ruimte voor de realisatie van een woongebouw op korte afstand van het perceel van appellant, met volledig zicht op het perceel en de woning van appellant vanuit de beoogde appartementen. Omdat de raad het privacybelang van appellant onvoldoende in acht heeft genomen, heeft de raad zich niet op het standpunt kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. AbRvS 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2081.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob