Skip to main content

Verkeersknippen niet geborgd in bestemmingsplan

De Raad van de gemeente Veldhoven heeft het bestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransackerdorp’ vastgesteld. Het plan maakt de bouw van 820 woningen mogelijk in meerdere woongebieden.  Appellanten voeren aan dat de raad aanleiding had moeten zien om de drie voorgenomen verkeersknippen planologisch te waarborgen en de maximale snelheid op de Sondervick te verlagen naar 30 km/u. Alleen dat kan leiden tot een aanvaardbare verkeerssituatie.

De raad stelt dat hij het, in zijn hoedanigheid als eigenaar van de gronden, feitelijk in zijn macht heeft om de verkeersknippen te realiseren. Daarom was het volgens de raad niet nodig om hiervoor een regeling in het bestemmingsplan op te nemen.

De Afdeling is het niet eens met de raad. In dit geval vereisen het criterium van een goede ruimtelijke ordening van artikel 3.1, eerste lid, Wro en de rechtszekerheid van omwonenden dat de raad de twee overige knippen in het bestemmingsplan had moeten vastleggen. Wat betreft de stelling van de raad dat hij het in zijn hoedanigheid als eigenaar van de gronden feitelijk in zijn macht heeft om de verkeersknippen te realiseren, overweegt de Afdeling dat dit in dit geval niet voldoende is om van het opnemen van een planologische borging af te zien. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de realisatie van de verkeersknippen van wezenlijk belang is voor de aanvaardbaarheid van de gevolgen van het bestemmingsplan. Zie AbRvS 11 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3779.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob