Skip to main content

Vaststelling met een beetje hulp van de Afdeling

21 januari 2022

Door de gemeenteraad van Barneveld is een bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk maakt drie appartementencomplexen te realiseren, het gaat totaal om 12 appartementen. Op het perceel waar de appartementencomplexen moeten worden gerealiseerd staat een woning die zal worden gesloopt. Direct naast het perceel bevindt zich een doe-het-zelf-winkel met inpandige houtzagerij, een service- en onderhoudsbedrijf voor reinigings- en onderhoudsapparatuur van Kärcher en een wasstraat. Appellant vreest, doordat de appartementencomplexen dicht bij zijn bedrijven worden gebouwd, dat ter plaatse van de appartementen geen sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, als gevolg waarvan hij in zijn bedrijfsvoering zal worden beperkt. Vaststaat dat de richtafstand voor geluid uit de VNG-brochure – zelfs niet indien deze met een stap wordt verkleind – bij lange na niet wordt gehaald: de afstand bedraagt 2,5 meter à 3 meter tussen het perceel van appellant en de toegestane woningbouw.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan zijn echter maatwerkvoorschriften opgelegd aan het bedrijf van appellant. Deze voorschriften zijn niet gebaseerd op het geluidsonderzoek dat ten grondslag is gelegd aan de maatwerkvoorschriften. Bovendien heeft appellant zich met tegenadvies kritisch uitgelaten over de maatwerkvoorschriften. Desondanks oordeelt de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2022:130, 19 januari 2022) dat uit de geluidsberekeningen blijkt dat kan worden voldaan aan een geluidsbelasting van 35 dB (A). Een meting bevestigt dit. Nu appellant niet betoogt dat niet van de resultaten van de berekeningen en de metingen kan worden uitgegaan en ook niet dat deze niet representatief zijn voor de toekomstige situatie met de drie woongebouwen, heeft de gemeenteraad zich in redelijkheid op standpunt kunnen stellen dat met deze nadere maatregelen een goed woon – en leefklimaat in de nieuwe woningen is gewaarborgd. Beroep gegrond, maar rechtsgevolgen blijven in stand.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco