Skip to main content

Vangnetkarakter APV

Veel gemeenten hebben in hun APV een regeling opgenomen die ziet op een verbod op het veroorzaken van geluidhinder voor de omgeving. Omwonenden hadden om handhaving van deze bepaling in de APV Den Haag gevraagd vanwege geluidhinder die zij ondervonden van het carillon in de kerktoren van de Grote Kerk in Den Haag (AbRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1890). Dit carillon bestaat uit 47 klokken die in de spits van de kerktoren hangen. Handhaving op basis van het Activiteitenbesluit is niet mogelijk, omdat geluid van een carillon volgens de Afdeling is aan te merken als onversterkte muziek en dat blijft op grond van art. 2.18 Activiteitenbesluit bij het bepalen van de geluidsniveaus buiten beschouwing. De omwonenden meenden dat dan handhaving op basis van artikel 4:6 van de APV dient plaats te vinden. De Afdeling deelt dat standpunt niet. In artikel 4:6 APV is immers bepaald dat het verbod om geluidhinder te veroorzaken niet van toepassing is voor zover op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften van toepassing zijn. Dat is hier het geval. Het feit dat dit geluid op zichzelf bezien buiten het bereik van geluidsniveaus als bedoeld onder de Activiteitenbesluit vallen, maakt dit niet anders.

Er is dan al met al geen grondslag te vinden voor handhaving tegen de overlast die de omwonenden ondervinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique