Skip to main content

Uitspraak over het vervallen van de verplichte koppeling passende beoordeling mer

21 mei 2021

In de uitspraak van AbRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1054 15 komt bij de beoordeling van de instandhouding van de rechtsgevolgen het nieuwe artikel 3 van het Besluit m.e.r. aan de orde.

De gemeenteraad van Texel wil een nieuwe bierfabriek voor de Texelse bierbrouwerij toestaan. Daarvoor is na een eerste uitspraak van de Raad van State, waarin Texel de mogelijkheid krijgt om geconstateerde fouten te herstellen, op 30 juni 2020 een nieuw besluit genomen. Bewoners en de Stichting Natuur & Milieufederatie Noord-Holland betogen dat ook dit besluit de eindstreep niet kan halen. Onder meer wordt aangevoerd dat als gevolg van het toepassen van externe saldering, waarvoor een passende beoordeling is vereist, ook een MER had moeten worden opgesteld.

Dat betoog slaagt, maar in het kader van de instandhouding van de rechtsgevolgen van het besluit, wordt beoordeeld of het Besluit van 9 december 2020 (Stb. 2020, 528), waarmee met ingang van 18 december 2020 het Besluit m.e.r. is gewijzigd, nog een oplossing kan bieden. De wijziging van het Besluit m.e.r. houdt kort gezegd in dat kleine gebieden en kleine wijzigingen die geen aanzienlijke milieueffecten hebben, kunnen worden uitgezonderd van de m.e.r.-plicht als de m.e.r.-plicht alleen volgt uit de passende beoordeling.

In dit geval is sprake van een activiteit die een relatief klein gebied op lokaal niveau omvat en het gaat om een gemeentelijk plan. In zoverre wordt aan de eisen uit art. 3 voldaan. Het gaat echter mis omdat de in art. 3 lid 3 genoemde bestuursorganen en instanties niet over het plan zijn geraadpleegd. Bovendien ontbreekt een expliciet m.e.r. beoordelingsbesluit, als bedoeld in art. 2 lid 5  onder b, van het Besluit m.e.r.
De gemeenteraad van Texel krijgt opnieuw de mogelijkheid om deze en andere gebreken te herstellen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike