Skip to main content

Uitbreiding omvang geschil na afloop (verlengde) termijn

In Omgevingsflits 47 wezen wij op AbRvS 3 juni 2015, nr. 201403153/1/R1: in procedures tegen bestemmingsplan of andere besluiten op het gebied van het omgevingsrecht kan de omvang van het geschil na afloop van de beroepstermijn of de gegeven termijn voor het aanvullen van de gronden niet worden uitgebreid door het aanvechten van een nieuw besluitonderdeel. Dat kan dus ook niet – zo begrijpen wij – als het besluitonderdeel in een eerdere fase (bijvoorbeeld de fase van ontwerpbestemmingsplan en zienswijzen) op zich is bestreden. Artikel 6:13 Awb staat dan dus niet aan de behandeling van een grond tegen een nieuw besluitonderdeel in de weg, maar wel – in het licht van de goede procesorde – het belang van een efficiënte geschilbeslechting en de rechtszekerheid van de andere belanghebbenden, zo valt uit de uitspraak af te leiden.

In AbRvS 10 juni 2015, 201406856/1/R2, gaat het ook om een bestemmingsplan, maar nu wordt de soep minder heet gegeten dan zij een week eerder werd opgediend:

“Behoudens in geschillen waar de wet anders bepaalt, kunnen ook na afloop van de beroepstermijn en, indien die termijn is gegeven, na de termijn als bedoeld in artikel 6:6 van de Awb, nieuwe gronden worden ingediend, zij het dat die mogelijkheid wordt begrensd door de goede procesorde. Voor het antwoord op de vraag of de goede procesorde zich daartegen verzet, is in het algemeen bepalend een afweging van de proceseconomie, de reden waarom de desbetreffende beroepsgrond pas in een laat stadium is aangevoerd, de mogelijkheid voor de andere partijen om adequaat op die beroepsgrond te reageren en de processuele belangen van de partijen over en weer.”

Moet men dit zien als een andere opvatting, of gaf de casus geen aanleiding tot de stellige overwegingen zoals men die in de uitspraak van 3 juni nog leest? In de recentste overwegingen lijkt niet per definitie verboden dat men in een tweede of later beroepschrift grieven richt tegen een besluitonderdeel dat niet in het eerste inhoudelijke beroepschrift is bestreden (tenzij dat in strijd met de goede procesorde is, en mits wordt voldaan aan 6:13 Awb en dat onderdeel dus wel in de eerdere fase van het ontwerpplan was bestreden). Afwachten wat nu echt de lijn in de rechtspraak wordt.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob.