Skip to main content

Twee planversies op ruimtelijkeplannen.nl. Rechtsonzekere situatie

19 februari 2021

Voorzieningenrechter AbRvS 16 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:305. Bij besluit van 16 september 2020 heeft de raad van Lisse het bestemmingsplan “Visserkade” vastgesteld. Tegen dit besluit heeft appellant beroep ingesteld. Hij heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Partijen hebben toestemming gegeven onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

De raad erkent dat de planregels zoals vastgesteld in het vaststellingsbesluit wat betreft de maximum goothoogte niet correct in de digitale versie van het plan waren weergegeven die te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl. De raad stelt dat deze omissie nadien is hersteld door alsnog de juiste versie op de landelijke voorziening te plaatsen.

Op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl, zijn vervolgens twee versies van het vastgestelde bestemmingsplan raadpleegbaar. Een versie heeft weliswaar de juiste maximumgoothoogte, maar vermeldt een identificatiecode die niet overeenkomt met de in het raadsbesluit vermelde identificatiecode. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is hiermee na de vaststelling van het plan een rechtsonzekere situatie ontstaan. Deze situatie kan worden weggenomen door beide versies van het bestemmingsplan die nu op www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar zijn te verwijderen, het hierop beschikbaar stellen van de versie van het bestemmingsplan zoals de raad die heeft vastgesteld, overeenkomend met de identificatiecode die in het vaststellingsbesluit is vermeld, en door die versie opnieuw ter inzage te leggen.
De voorzieningenrechter verwijst ter vergelijking naar de uitspraken van de Afdeling van 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2980, overweging 5.3, 25 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1194, overweging 2.1, en 1 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1042, overweging 7.2. De voorzieningenrechter past vervolgens de bestuurlijke lus toe om de raad de gelegenheid te geven het gebrek te herstellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob