Skip to main content

Toezending besluit op basis van Wob is geen bekendmaking

In de uitspraak van de AbRvS van 18 februari 2015, nr. 201404609/1/R2 is de vraag aan de orde of voor de uitbreiding van een melkveehouderij een Nbw vergunning is verleend. De vergunning is op basis van de Noord-Brabantse depositiebank verleend op 7 november 2013. Van deze depositiebank heeft de Afdeling op 13 november 2013, nrs. 201303243/1/R2, 201303324/1/R2, 201303514/1/R2 en 201303816/1/R2, geoordeeld dat onvoldoende samenhang aanwezig is tussen de in de bank op te nemen saldi en de te onttrekken saldi.

Op 15 november 2013 is van de verleende Nbw vergunning kennis gegeven op de provinciale website; deze kennisgeving kon niet meer op tijd worden teruggehaald vanwege het geautomatiseerde systeem. Op 28 november 2013 is een rectificatie geplaatst.

Op basis van een Wob-verzoek is het besluit van 7 november 2013, waarin als watermerk is opgenomen “niet in werking getreden” aan appellant toegezonden. Bij besluit van 21 mei 2014 is besloten om de aanvraag om Nbw vergunning alsnog te weigeren. Appellant stelt dat het college onbevoegd was om dit besluit te nemen.

De Afdeling oordeelt allereerst dat de kennisgeving van het besluit op de website niet als bekendmaking als bedoeld in artikel 3:40 Awb kan worden aangemerkt. Ditzelfde geldt voor de beschikbaarstelling van het besluit op grond van de Wob, deze kan niet worden gezien als toezending als bedoeld in artikel 3:41 Awb. De Wob biedt hiervoor geen aanknopingspunten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan.