Toepassen Varkens in Nood jurisprudentie, beroep door appellanten niet ontvankelijk

5 november 2021

De uitspraak van de AbRvS van 3 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2423 ziet op een omgevingsvergunning voor de bouw van twee (woon) torens met kantoren en commerciële units op het “Weenapoint” te Rotterdam. De vergunning is verleend met art. 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3˚ Wabo.

Tegen de omgevingsvergunning is beroep ingediend door 2 personen, waarvan allereerst wordt beoordeeld of zij als belanghebbenden zijn aan te merken. De Afdeling acht het niet aannemelijk dat appellanten gevolgen van enige betekenis zullen ondervinden. De woningen staan op een afstand van ongeveer 430 meter van de ontwikkellocatie. De locatie ligt in een aanzienlijk verstedelijkt gebied. Tussen hun woningen en de ontwikkellocatie ligt spoorwegemplacement en het stationsgebouw Rotterdam Centraal. Appellanten hebben geen of slechts beperkt zicht bestaat op de ontwikkellocatie. Appellanten zijn daarom niet als belanghebbenden aan te merken.

Dit oordeel is relevant omdat appellanten de zienswijze over het ontwerpbesluit te laat hebben ingediend. In de uitspraak van 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953 heeft de Afdeling onder meer overwogen dat beroep kan worden ingediend door een niet-belanghebbende die verschoonbaar geen of te laat een gemotiveerde zienswijze naar voren heeft gebracht. In dit geval is de pro forma zienswijze wel tijdig ingediend, maar de gemotiveerde zienswijze is te laat ingediend. De oorzaak van deze vertraging ligt in een computercrash. De Afdeling is van mening dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is, de crash van de computer komt voor rekening en risico van appellanten. Dit betekent dat het beroep niet ontvankelijk is.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.