Skip to main content

Toch belanghebbende vanwege eventuele toename verkeersbewegingen ondanks afstand van 600 m tot het plangebied

15 januari 2021

AbRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:63. De raad van de gemeente Molenlanden heeft bij besluit van 25 juni 2019 het bestemmingsplan “Molenaarsgraaf [locatie 1]” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een melkveehouderij en een zuivelmachinebedrijf. Om de verkoopbaarheid van de melkveehouderij te vergroten en een toekomstbestendige situatie te creëren voor beide bedrijven, beoogt de raad met het plan de bedrijven planologisch los te maken.

Appellant heeft een agrarisch bedrijf en vreest onder meer overlast vanwege het vrachtverkeer van en naar het zuivelmachinebedrijf. De raad stelt zich op het standpunt dat het beroep van appellant niet-ontvankelijk is, omdat appellant vanwege de afstand van 600 m tot het plangebied niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.

De Afdeling overweegt dat de afstand tussen het perceel van appellant en het plangebied ongeveer 600 m bedraagt. Bij een dergelijke afstand is in beginsel niet aannemelijk dat gevolgen van enige betekenis zullen worden ondervonden. Volgens de Afdeling kan appellant ondanks deze afstand toch  feitelijke gevolgen van enige betekenis ondervinden vanwege extra vrachtverkeer van en naar het zuivelmachinebedrijf dat richting de provinciale weg langs zijn perceel komt. In dit geval stelt de Afdeling aan de hand van de planregels vast dat de raad met de vaststelling van het bestemmingsplan, anders dan zij heeft beoogd, een uitbreiding van het gebruik heeft mogelijk gemaakt. Volgens de Afdeling kan daarom niet worden uitgesloten dat appellant feitelijke gevolgen van enige betekenis zal gaan ondervinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob